John Ryan + Sheila ‎(unknown)‎

Children  ‎(1 child)‎
Moya V Ryan ‎(I4889)‎
Birth Yes
Death Yes

Parents Grandparents
John Ryan ‎(I8960)‎
Birth Yes
Death Yes

Sheila ‎(unknown)‎ ‎(I8961)‎
Birth Yes
Death Yes


Family Group Information   (F2329)
Last Change 11 November 2019 - 05:21:06 - by: Tom